Πλαίσιο στήριξης

Οι επιπτώσεις του διαδικτύου, καθώς και ο εθισμός των νέων σε αυτό, απαιτεί ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς και πρόληψη των γονέων μέσω του ελέγχου των δραστηριοτήτων των παιδιών ως προς την καταλληλότητα αλλά και το χρονικό μέτρο. Απαιτούνται άμεσες λύσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Η εκπαίδευση είναι ένα όργανο μέσω του οποίου ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται οι μαθητές. Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση δημιουργήθηκε στη προσπάθεια αυτής της ευαισθητοποίησης. Οι μαθητές μέσα από την προσωπική έρευνα και τα προσωπικά βιώματα οδηγούνται στην κατάκτηση της γνώσης.
Η ιστοεξερεύνηση μας αφορά μαθητές της Δ΄ Δημοτικού καθώς διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό και αναπτυξιακό επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διάφορες δραστηριότητες. Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά από τα μαθήματα της Γλώσσας, της Μελέτης, της Πληροφορικής και των Καλλιτεχνικών. Για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων χρειάζονται 8-10 ώρες οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν στη ευέλικτη ζώνη.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μέσω της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης και βασιζόμενοι στις 10 δεξιότητες για την βιώσιμη ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε τις παρακάτω δεξιότητες:
• Συνεργασία μεταξύ των μαθητών
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
• Εξοικείωση με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες
• Εντοπισμός και κατάταξη πολλών πληροφοριών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :
Για την υλοποίηση της ιστοεξερεύνησης τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χειρισμού του διαδικτύου. Προϋπόθεση η οποία είναι δεδομένη καθώς τα παιδιά ήδη έχουν διδαχθεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω του μαθήματος της πληροφορικής και οι δραστηριότητες δίνονται με πολύ σαφείς και απλές οδηγίες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Τα παιδιά άλλοτε χωρίζονται σε ομάδες και άλλοτε λειτουργούν ατομικά.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Απαραίτητη είναι φυσικά η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων ή ταμπλετ και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά δημοτικά σχολεία έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License